Polityka prywatności

Drodzy klienci, pracownicy oraz kontrahenci, jako że ochrona danych osobowych to jeden z obszarów działalności, który jest objęty szczególnym zainteresowaniem Blue Energy, poniżej przekazujemy najważniejsze informacje z nim związane.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blue Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361608, NIP: 7781473428, REGON: 301493828 (dalej jako Administrator lub Spółka).

Blue Energy, każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikują cel oraz podstawę prawną do ich przetwarzania, określa okres retencji danych oraz weryfikuje czy będą one prawidłowo zabezpieczone przed utratą ich poufność, dostępności oraz integralności.

Kiedy i jak przetwarzamy dane osobowe ?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe np. gdy będą chcieli Państwo zawrzeć z nami umowę, dane osobowe przetwarzamy wtedy w celu jej zawarcia oraz realizacji, a dane te będziemy przetwarzać co najmniej przez 6 lat od jej zakończenia ze względu na okres obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego. Możemy również przetworzyć Państwa dane ze względu na wymagania prawne, które nakłada na nas polskie bądź europejskie prawo, np. ze względów podatkowych gdy Państwa dane takie jak imię in nazwisko znajdą. Się na fakturze vat Zdarza się również, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. zapiszemy Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail, gdy skontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych usług. Gdy nie zidentyfikujemy żadnej z powyższych podstaw prawnych, poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych, np. w celach marketingowych i będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody bądź ustania celu przetwarzania (zakończenie akcji marketingowej). Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

W Blue Energy została wyznaczona osoba odpowiedzialna za ciągłe monitorowanie zgodności Spółki z wymaganiami RODO. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Mogą się więc Państwo do nas zwrócić wykorzystując adres ODO@grupablue.pl np. jeżeli chcą zrealizować jedno z przysługujących na mocy RODO praw.

Prawa te z ograniczeniami wskazanymi w RODO dotyczą w szczególności:

1) prawa dostępu do danych osobowych,

2) prawa do ich sprostowania danych osobowych,

3) prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawa do ograniczenia przetwarzania,

5) prawa do przenoszenia danych osobowych,

6) prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7) prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8) prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl . Ul. Stawki 2, Warszawa)

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem Pracowników Blue Energy lub bezpośrednio do za pomocą adresu ODO@grupablue.pl. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie i odpowiemy nie później niż miesiąc po otrzymaniu żądania. Jeżeli weryfikacja możliwości zadośćuczynienia Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, o ile będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:

nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub
odmówić rozpoznania wniosku.
Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych ?

W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw w Blue Energy dane osobowe są:

przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty,
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
W Spółce na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy również zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację w nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów).

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?

W ramach realizowanych czynności przetwarzania państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

dostawcy systemów i usług informatycznych;
firmy świadczące usługi hostingu danych
zewnętrzni doradcy, firmy konsultingowe oraz kancelarie prawne;
firmy kurierskie i Poczcie Polskiej;
firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe;
współpracownicy Spółki,
firmy świadczące usługi finansowo/księgowe
Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz na ich podstawie nie dochodzi do profilowania.

Jeżeli w tej informacji nie odnajdą Państwo odpowiedzi na powstałe u Państwa pytania proszę o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej ODO@grupablue.pl. Z przyjemnością udzielimy Państwu szczegółowych informacji.